Voorwaarden

 1. De aanvraag heeft als doel een inwoner of groep inwoners van Huissen te helpen, zodat zij kunnen blijven participeren in de samenleving. 

 2. De bijdrage van de stichting beperkt zich in eerste instantie tot een eenmalige uitkering per kalenderjaar per aanvrager.

 3. Aanvragen die tot de normale financieringstaak van andere organen behoren (bijv. overheid) komen niet in aanmerking voor ondersteuning.

 4. Alleen complete verzoeken worden behandeld (zie aanvraag donatie)

 5. De stichting verstrekt geen bijdrage hoger dan € 2500,- per aanvraag. Het bestuur kan hier vanwege grondige redenen van afwijken. De uitkering gebeurt zo veel mogelijk in materiële vorm. 

 6. De aanvragen worden per kwartaal behandeld. Dat wil zeggen dat aanvragen die uiterlijk op de laatste dag van een kwartaal worden ingeleverd in de tweede week van het eerstvolgende kwartaal worden behandeld. Uiterlijk twee weken na de behandeldatum ontvangt de aanvrager een brief met toekenning of afwijzing van het verzoek.

 7. Aanvragen voor een bijdrage >=€500,- worden met het voltallige bestuur besproken,  geaccordeerd en vastgelegd. Aanvragen voor een bijdrage <€500,- worden met twee bestuursleden besproken,  geaccordeerd en vastgelegd.

 8. De aanvrager kan een maatschappelijke instantie voor jeugd-, jongeren- en ouderen(zorg) zijn of een huishouden uit Huissen.

 9. Elke aanvraag wordt separaat beoordeeld; eerder toegekende bedragen aan soortgelijke aanvragen zijn geen maatstaf.

 10. Achteraf wordt financiële verantwoording afgelegd door de aanvrager.

 11. Toekenningen worden anoniem gepubliceerd.

 12. Aanvragen worden ingediend voorafgaand aan besteding of aanschaf van het benodigde.

 13. Contacten en correspondentie met de aanvrager lopen via de secretaris van de stichting.

 14. Over een aanvraag of afwijzing kan niet gediscussieerd worden.

    Niet in aanmerking komen:

 1. Aanvragen die op welke wijze dan ook direct of indirect schade kunnen toebrengen aan Stichting Huissens Weldoen
 2. Aanvragen van commerciële organisaties.